Rozmiar: 571747 bajtów
Statut Polskiej Federacji Karate Tsunami

Rozdział I

§ 1

Polska Federacja Karate Tsunami (w skrócie PFKT), zwana dalej "Federacją" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem klubów mającym na celu rozwój kultury fizycznej, wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do kultury fizycznej i upowszechnianie kultury fizycznej, dalekowschodnich sztuk i sportów walki oraz karate w systemie tsunami.

§ 2

Federacja działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami), przepisów "Ustawy o kulturze fizycznej" (Dz. U. z 1996r. Nr 25, poz. 113) oraz niniejszego statutu i z tego powodu posiada osobowość prawną.

§ 3

Federacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. W kontaktach międzynarodowych Federacja używa nazwy Polska Federacja Karate Tsunami.

§ 4

Siedzibą Federacji jest miasto Bydgoszcz. Federacja swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Federacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

§ 6

Federacja działa w zakresie systemu karate tsunami.

§ 7

Federacja wypełnia swoje cele przez realizację zadań. Do podstawowych zadań Federacji należy:
1. Prowadzenie działalności w zakresie rekreacji ruchowej i sportu.
2. Organizowanie pokazów, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
3. Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzującej w zakresie kultury fizycznej.
4. Szkolenie oraz doskonalenie kadr trenersko-instruktorskich.
5. Wspieranie działalności innych stowarzyszeń, uczniowskich klubów sportowych, szkolnych klas sportowych oraz innych organizacji i instytucji prowadzących działalność w zakresie dalekowschodnich sztuk i sportów walki.
6. Tworzenie i rozprowadzanie materiałów szkoleniowych w tym m. in. publikacji, strojów i przyrządów treningowych do użytku wewnętrznego członków Federacji i klubów Tsunami.
7. Prowadzenie działalności gospodarczej jeżeli okaże się ona niezbędna i pomocna w działalności statutowej.
8. Nadawanie wyróżnień, nagród i odznaczeń klubom, trenerom, instruktorom oraz członkom indywidualnym w uznaniu zasług dla propagowania idei kultury fizycznej, dalekowschodnich sztuk i sportów walki oraz systemu tsunami.
9. Wspieranie inicjatyw związanych z tworzeniem programów autorskich związanych z dalekowschodnimi sztukami i sportami walki oraz wydawanie w tym zakresie opinii i recenzji.

Do zadań szczegółowych należy m.in.:

1. Udzielanie klubom wsparcia organizacyjnego i merytorycznego w zakresie karate tsunami.
2. Reprezentowanie sportu polskiego w międzynarodowych organizacjach oraz organizowanie udziału we współzawodnictwie zarówno krajowym jak i zagranicznym.
3. Przygotowanie kadr do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie w zakresie sztuk i sportów walki;
4. Określanie szczegółowych praw i obowiązków członków i zawodników Federacji.
5. Określanie zasad organizacji i realizacji udziału we współzawodnictwie sportowym.
6. Ustalanie składu reprezentacji systemu tsunami na turnieje, pokazy, zawody i imprezy sportowe.
7. Określanie zasad i trybu przynależności członków i zawodników do klubów i Federacji.
8. Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego.

9. Organizowanie i prowadzenie akcji dobroczynnych i charytatywnych dla domów dziecka, osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia.
10. Nadzór merytoryczny procesu szkolenia w jednostkach członkowskich Federacji.
11. Organizowanie kursów sędziowskich i nadawanie uprawnień do nadzoru nad turniejami i zawodami w systemie tsunami.
12. Określanie warunków jakie należy stworzyć sędziemu dla wypełnienia przez niego jego funkcji.
13. Określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych dotyczących rywalizacji sportowej.
14. Określanie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w Federacji z naruszeniem w/w reguł, jak i również organów dyscyplinarnych uprawnionych do orzekania w/w sprawach, ich kompetencji, trybu postępowania oraz rodzajów kar.
15. Ustalenie jednolitego i spójnego dla wszystkich członków Federacji wymagań egzaminacyjnych na poszczególne stopnie szkoleniowe i mistrzowskie.
16. Wyznaczenie egzaminatorów Federacji do przeprowadzania egzaminów na stopnie szkoleniowe i mistrzowskie powoływanych na okres 1 roku.
17. Określenie zasad na jakich mogą być przyznawane stopnie instruktorskie i honorowe.
18. Określenie trybu i zasad przyznawania stopni szkoleniowych, mistrzowskich, instruktorskich i honorowych w karate tsunami.

19. Określanie zasad na jakich mogą być zaskarżane decyzje dyscyplinarne lub regulaminowe w przypadku:
a) wykluczenia ze związku klubu, zawodnika, sędziego, działacza lub ich dożywotniej dyskwalifikacji,
b) pozbawienia zawodników lub klubu tytułu Mistrza Polski, Województwa, Regionu, itp.
c) zakazu reprezentowania systemu tsunami w pokazach i zawodach krajowych oraz międzynarodowych.
20. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy członków Federacji.
21. Prowadzenie działalności integrującej członków Federacji.
22. Pozyskanie środków finansowych dla działalności statutowej.
23. Inne działania realizujące cele statutowe Federacji.
24. Ustalenie wzorów dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów jednolitych dla wszystkich podmiotów Federacji niezbędnych realizacji zadań statutowych.

§ 8

Federacja celem realizacji swoich statutowych zadań może powołać inne organizacje lub przystąpić do innych organizacji w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9

Członkostwo:
1. Członkiem Federacji może zostać klub, który jest stowarzyszeniem kultury fizycznej i działa w systemie tsunami.
2. Członkiem wspierającym może być:
a) inny klub niż wymieniony w ust. 1
b) inne osoby prawne i jednostki organizacyjne, których celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej.

§ 10

1. Członkostwo Federacji nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Prezydium Zarządu Federacji zwykłą większością głosów w drodze uchwały na podstawie pisemnego wniosku kandydata.
2. Wymagany jest 3-miesięczny okres próbny w celu stwierdzenia i sprawdzenia sposobu prowadzenia jednostki.
3. Wniosek przystąpienia do Federacji musi zostać zaopiniowany przez wyznaczonego delegata,, który sprawdza właściwe prowadzenie jednostki i jej potencjał organizacyjno-szkoleniowy.

§ 11

Prawa i obowiązki członków Federacji
1. Członkowie Federacji mają prawo uczestniczenia w życiu Federacji, a w szczególności prawo do:
a). czynnego i biernego prawa wyborczego,
b). wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Federacji,
c). posiadania aktu członkostwa,
d). korzystania w swojej działalności z rekomendacji, gwarancji i opieki Federacji,
e). korzystania nieodpłatnego z urządzeń, poradnictwa i obsługi prawnej, które Federacja stawia do dyspozycji członków,
f). korzystania z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Federacja.
2. Członkowie Federacji zobowiązani są do:
a). przyczyniania się w swoich działaniach do wzrostu roli i znaczenia Federacji,
b). dbania o jej dobre imię,
c). czynnego realizowania celów Federacji,
d). przestrzegania postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,
e). regularnego opłacania składki członkowskiej,
f). regularnego uiszczania opłat egzaminacyjnych i sportowych.
3. Swoje prawa i obowiązki członkowie Federacji realizują bezpośrednio lub poprzez swoich przedstawicieli.

§ 12

Członkostwo wspierające
1. Członkiem wspierającym można zostać poprzez złożenie oświadczenia woli kandydata Zarządowi Federacji, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego.
3. Formę i rodzaj wspierania Federacji członkowie wspierający ustalają z Prezydium Zarządu Federacji.
4. Członkowie wspierający mogą korzystać z praw określonych w §11 ust. 1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 13

Skreślenie z listy członków i członków wspierających następuje na skutek:
1. Pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Federacji.
2. Likwidacji bądź postawienia członka w stan upadłości.
3. Wykluczenia w drodze uchwały Zarządu Federacji podjętej w wyniku:
a). prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Zarządu Federacji,
b). nieusprawiedliwionego niebrania udziału w pracach Federacji,
c). zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres trzech miesięcy.

Zarząd informuje członka i członka wspierającego o wykluczeniu z Federacji w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały. W tym samym terminie Federacja informuje o tym fakcie pozostałych członków.

§ 14

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia z Federacji członkowi i członkowi wspierającemu przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie to można wnieść w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

Rozdział II

Władze Federacji

§ 15

Władzami Federacji są:
1. Walne Zgromadzenie Członków (w skrócie WZC).
2. Zarząd Federacji (w skrócie ZF).
3. Prezydium Zarządu Federacji (w skrócie PZF).
4. Komisja Rewizyjna (w skrócie KR).

§ 16

Kadencja wszystkich władz Federacji trwa 4 lata.

§ 17

Uchwały wszystkich władz Federacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 18

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Federacji.
2.Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Federacji co najmniej jeden raz w ciągu trwania kadencji lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 członków Komisji Rewizyjnej lub Zarządu Federacji bądź na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków Federacji. O terminie miejsca i propozycji porządku obrad Zarząd powiadamia wszystkich członków i członków wspierających listami poleconymi lub w inny skuteczny sposób na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem obrad.
3. W podanej informacji dotyczącej terminu Walnego Zgromadzenia należy wyznaczony drugi termin zebrania, które może odbyć się w dowolnym czasie.
4. Dla skuteczności obrad w Walnym Zgromadzeniu musi uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie obrady są skuteczne bez względu na liczbę uczestniczących.
5. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie wspierający Federacji z głosem doradczym oraz zaproszeni goście i przedstawiciele organu nadzorującego Federację.
6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy m.in.:
a). uchwalanie programu działania Federacji,
b). uchwalenie regulaminów Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Prezydium Zarządu,
c). rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d). uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
e). udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f). wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
g). uchwalenie zmian statutu,
h). podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Federację innych organizacji,
i). podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Federacji,
j). rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej wniesionych przez członków Federacji,
k). rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
l). szczegółowe prawa i obowiązki członka i zawodnika Federacji,
m). zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej i trybu postępowania dyscyplinarnego,
7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
8. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Federacji wymaga większości 1 głosu przy obecności co najmniej połowy członków Federacji w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
9. Każdy z członków ma jeden głos.

§ 19

1. Zarząd Federacji składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd składa się z: Prezesa, wiceprezesów, sekretarza generalnego oraz pozostałych członków.
3. Prezesa, 2 wiceprezesów i sekretarza generalnego wybierają w drodze głosowania ze swego grona członkowie Zarządu.
4. Kadencja Zarządu Federacji trwa 4 lata.
5. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
6. Do kompetencji Zarządu należy:
a). przyjmowanie nowych członków Federacji,
b). reprezentowanie Federacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
c). kierowanie bieżącą pracą Federacji,
d). zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
e). ustalanie wysokości składek członkowskich,
f). ustalanie zasad i trybu zmiany przynależności do klubu zawodnika,
g). uchwalenie zasad organizacji współzawodnictwa sportowego oraz składu reprezentacji tsunami,
h). nadawanie klubowi mocy uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym,
i). powoływanie Komisji Regulaminowej i uchwalanie regulaminu ich działania,
j). ustalanie warunków, jakie należy stworzyć sędziemu oraz reguł technicznych zawodnikom,
k). opiniowanie zasad przyznawania i pozbawiania uprawnień do udziału z zawodach zawodników,
l). uchwalenie szczegółowych praw i obowiązków zawodników,
m). uchwalenie zasad przyznania lub pozbawienia uprawnień sędziego,
n). ustalanie terminów i wysokości opłat za egzaminy szkoleniowe i mistrzowskie oraz wysokości opłat sportowych innego typu,
o). pozyskiwanie środków do działalności statutowej.
7. Do Zarządu należą wszystkie uchwały nie zastrzeżone dla innych władz Federacji.
8. Zarząd Federacji przedstawia członkom Federacji roczne sprawozdanie finansowe w terminie 30 - dni od zatwierdzenia przez Komisję Rewizyjną.

§ 20

Prezydium Zarządu
1. Prezydium Zarządu wybierane jest przez Zarząd Federacji.
2. W skład Prezydium wchodzą: Prezes Zarządu, wiceprezesi i sekretarz generalny.
3. Do kompetencji Prezydium należy kierowanie bieżącą pracą Federacji pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

§ 21

Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.
3. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi: przewodniczący, sekretarz i członkowie komisji.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a). kontrola bieżącej pracy Federacji, gospodarki finansowej i zatwierdzanie sprawozdań rocznych,
b). składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
c). występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu władz Federacji wymienionych w § 15 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę organu.

Rozdział III

Rozstrzyganie sporów

§ 23

1. Nad przestrzeganiem regulaminu dyscyplinarnego czuwa trzyosobowa Komisja Dyscyplinarna.
2. Komisję Dyscyplinarną powołuje Zarząd Federacji w terminie 30 dni po wyborach władz na okres 2 lat lub w terminie 30 dni po ustaniu kadencji poprzedniej komisji.

§ 24

1. Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy orzekanie w sprawach związanych z:
a). naruszeniem działalności statutowej,
b). naruszeniem zasad współżycia wewnątrz i zewnątrz Federacji,
c). naruszeniem reguł technicznych dotyczących zgrupowań karate, turniejów, zawodów i imprez sportowych,
d). naruszeniem zasad rzetelnej gospodarki finansowej związanej z pobieraniem opłat za egzaminy inne opłaty sportowe.
2. Komisja Dyscyplinarna może orzec następujące kary:
a). po uprzednim wyjaśnieniu i uregulowaniu wszelkich zaległości i naprawieniu powstałych błędów nagana na forum Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym poinformowaniem wszystkich członków Federacji,
b). zawieszenie klubu lub zawodnika na okres 3 miesięcy w prawach członka Federacji,
c). cofnięcie stopni szkoleniowych: uczniowskich i mistrzowskich oraz stopni instruktorskich i honorowych,
d). cofnięcie uprawnień sędziowskich i zawodniczych,
e). wykluczenie z Federacji,
f). pozbawienie wszelkich tytułów, odznaczeń, nagród, wyróżnień i uprawnień nadanych prawem statutowym,
g). zakaz reprezentowania Federacji w kraju i zagranicą,
3. Tryb działania komisji:
a). na wniosek lub innej formy zgłoszenia nieprawidłowości wymienionych w § 24, pkt. 1 następuje kontrola placówki przez osobę wyznaczoną przez Prezydium Zarządu Federacji lub wezwanie do złożenia wyjaśnień Zarządowi Federacji związanych z wykazanymi nieprawidłowościami,
b). zebranie dokumentów i materiałów jako podstawę do orzeczenia dyscyplinarnego,
c). wydanie orzeczenia komisji i wskazanie sposobów naprawy powstałych nieprawidłowości,
d). podanie do wiadomości członków Federacji postanowień Zarządu Federacji i Prezydium Zarządu o sposobie realizacji dokonanych postanowień.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2. Funduszami i majątkiem Federacji zarządza Zarząd.
3. Federacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Sekretarz Generalny i członek Zarządu działający łącznie.

§ 26

1. Federacja rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Federacji Walne Zgromadzenie określa sposób likwidacji oraz przeznaczenie majątku Federacji.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia "Prawa o stowarzyszeniach" oraz "Ustawy o kulturze fizycznej".
statystyka


Copyright © 1982-2015. Wszelkie prawa własności do materiałów zawartych w niniejszym serwisie zastrzeżone.